KRAV-märkt

Rubriken låter knappast överraskande, eller hur? Frågan är snarare varför ekologisk och kravmärkt mat är skonsamt för miljön. Svaret är kort och gott att ekologisk produktion är ett samverkande och heltäckande system som verkar utefter naturens villkor (och krav). Hela ekosystemet mår bra – från insekter till djur och från jord till vatten. Det är EUs standarder – minimiregler – som skall efterföljas när det gäller ekologisk produktion. Dessutom finns det regler och förordningar när det gäller miljö.

Bekämpningsmedel och vatten

Att köpa ekologiska och KRAV-märkta produkter innebar att växter, människor och djur inte blir föremål för bekämpningsmedel. Vissa medel är en direkt fara för allt djur- och växtliv i vattnet. All forskning pekar på att flertalet substanser sprider sig vidare – de flesta former av vattendrag i jordbruk innehåller åtminstone några rester av dessa. Bekämpningsmedel sprider sig också till regn- och grundvatten.

Än värre är det att rester av bekämpningsmedel återfunnits i dricksvatten. Otaliga fabriker har haft läckage från bekämpningsmedel över hela världen.

Kravmärkta gårdar och växtmångfald

På en bondgård är det vanligt att man använder besprutningsmedel mot till exempel skadliga svampar, insekter och ogräs. På de vanligaste bondgårdarna ser man därför normalt väldigt lite av ogräs som blommat ut.

På en KRAV-märkt bondgård kan du däremot räkna med betydligt mer blomster. Här är skördarna längre, men samtidigt får pollinerande insekter som humlor och bin fler blommor att leva bland. Säkerligen finns här också fler fjärilar. Hela ekosystemet går runt som det ska, vilket också betyder att fåglar också tillkommer som bland annat äter både frön och insekter. Det går att uppskatta upp till 30 procent fler växt-, insekts- och djurarter på ekologiska jordbruksfält. Mångfalden är enorm tack vare KRAV-certifieringen av bondgårdar i precis alla led. Långsiktigt är detta en fantastisk utveckling eftersom naturen blir starkare och tåligare vid klimatförändringar. Biologisk mångfald är extremt viktigt att värna om och ett av de farligaste miljöhoten.

Om klimatpåverkan

Att handla KRAV-märkt är en medveten inställning mot att mot en minskning av växthusgasutsläpp. Det råder oenighet kring om ekologisk produktion och lantbruk i vissa fall har en mindre miljöpåverkan än oekologisk. Det beror lite hur man räknar. Per ytenhet har ekologiskt jordbruk en knapp fördel, medan det är oklart när det gäller produktionen per produkt uttryckt i kilo. KRAV-märkta gårdar har dock särskilda regler för klimatet. Det handlar först och främst om att lantbrukarna skall vara så effektiva det bara går i sin energianvändning. Sparsam körning och grön el är två gemensamma mål. När det gäller stora växthus måste uppvärmning ske med minst 80 procent förnybar energi.